Jennifer Lawrence Kicks Ass

by Kentucky For Kentucky |

Ran across this fan photo of kick ass Kentuckian & Oscar winner Jennifer Lawrence rocking a ‘Kentucky Kicks Ass’ t-shirt on twitter. This made our day, she’s amazing. She’s a believer.

Kentucky for Kentucky