Conan O’Brien X Kentucky Kicks Ass

by Kentucky For Kentucky |

 Kentucky got a nice surprise from Conan O’Brien earlier this week. 

Kentucky for Kentucky